REGULAMIN

Programu jubileuszowego 25 lat drogerii Natura”

§1.

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem „Programu jubileuszowego 25 lat drogerii Natura”, zwanego dalej „Programem”, jest NATURA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000034905, NIP 5270014428, BDO 10534, o kapitale zakładowym w wysokości 56.048.000,00 zł wpłaconym w całości, zwana dalej „Organizatorem.”

 2. Program jest skierowany do klientów Drogerii Natura. Celem Programu jest wzmacnianie więzi klientów Drogerii Natura z Organizatorem, poprzez stworzenie możliwości poszerzania wiedzy proekologicznej, rozwijaniu zainteresowań i umiejętności osobistych, a także udział w działaniach marketingowych prowadzonych przez Organizatora.

 3. Przystąpić do Programu na zasadach opisanych w §1 niniejszego Regulaminu można w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku, przy czym Organizator ma prawo do przedłużania tego terminu, o czym będzie ogłaszał na stronie www.klubnatura.pl. Od dnia 1 marca 2022 roku Organizator może ustalić nowe warunki przystąpienia do Programu. Regulamin z uwzględnieniem ewentualnych zmian wraz z określeniem terminu ich wejścia w życie zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.klubnatura.pl

 1. W ramach Programu Organizator udostępnia na stronie internetowej Programu: www.klubnatura.pl praktyczne porady, inspiracje i wskazówki, jak żyć w zgodzie z naturą, a także fora, blogi i grupy dyskusyjne oraz inne informacje związane z jego celem, umożliwia udział w sondach, a także organizuje konkursy i inne aktywności na zasadach określonych w regulaminach.

 1. Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Programu uprawniony jest Zarząd Organizatora.

 1. Uczestnikiem Programu, na zasadach określonych w Regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona rejestracji w Programie na stronie www.klubnatura.pl. Rejestracja następuje poprzez podanie imienia i nazwiska, hasła, adresu poczty elektronicznej oraz akceptację niniejszego Regulaminu.

 1. Przystąpienie Uczestnika do Programu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Programu oświadczenia, że:

1) jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

2) akceptuje zasady Programu, określone przez Organizatora w Regulaminie Programu,

3) przyjmuje do wiadomości klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, której treść obejmuje §5 niniejszego Regulaminu;

 1. Po dokonaniu rejestracji zgodnie z ust. 6 na stronie www.klubnatura.pl, Uczestnik otrzyma dostęp do indywidualnego, przypisanego do Uczestnika Programu konta (dalej: „Konto”) na stronie www.klubnatura.pl. Aktywacja Konta Uczestnika następuje bezzwłocznie po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. W ramach Konta Uczestnika udostępniana będzie informacja o liczbie zgromadzonych punktów w Programie. W poszczególnych zakładkach strony www.klubnatura.pl znajdować się będą informacje o aktualnych aktywnościach organizowanych przez Organizatora, materiały związane z celem Programu, informacje dot. punktów możliwych do uzyskania za realizację poszczególnych aktywności oraz katalog nagród.

 2. Uczestnik Programu może korzystać ze wszystkich funkcjonalności udostępnionych na stronie www.klubnatura.pl i brać udział we wszystkich konkursach, sondach i innych aktywnościach udostępnionych na stronie www.klubnatura.pl (dalej łącznie „Aktywności”), organizowanych na podstawie odrębnych regulaminów publikowanych również na stronie www.klubnatura.pl. Ponadto, zaproszenia oraz informacje o Aktywnościach mogą być wysyłane do Uczestników, którzy wyrażą wolę otrzymywania newslettera, na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

 3. Wszystkie Aktywności będą przez Organizatora ogłaszane w czasie trwania Programu, tj. od dnia od 21 lutego 2022 roku do czasu ogłoszenia o zamknięciu Programu.

 4. Od dnia 21 lutego 2022 Organizator udostępnia Uczestnikom Programu możliwość udziału w konkursie pod nazwa „Konkursu jubileuszowy 25 lat drogerii Natura”, polegającym na rozwiązywaniu quizów, na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu zawartym w § 8 – §12 niniejszego Regulaminu.

§2.

Prawo autorskie oraz odpowiedzialność za treści

Strona internetowa www.klubnatura.pl oraz dostępne na niej treści chronione są prawem autorskim. Treści udostępniane na stronie www.klubnatura.pl nie mogą być zwielokrotniane, rozpowszechniane ani publikowane bez uprzedniej zgody Organizatora w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Organizator wyraża zgodę na przeglądanie treści i drukowanie/powielanie fragmentów treści dostępnych na stronie wyłącznie dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione. 

§3.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Programu, w tym liczby przyznanych punktów, nieotrzymania nagrody w przypadku spełnienia warunków do jej otrzymania lub otrzymania nagrody z wadami lub innej niż zamówiona, Uczestnicy powinni zgłaszać pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu poczty elektronicznej wskazanego podczas rejestracji na adres poczty elektronicznej Organizatora: klub@klubnatura.pl, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, przy czym reklamacje dotyczące wad produktów stanowiących nagrody (rękojmia za wady) można zgłaszać w terminie 2 lat od dnia jej dostarczenia.

 2. Reklamacja zgłoszona po terminie określonym w ust. 1 pozostaje bez rozpatrzenia przez Organizatora.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 4. Reklamacje dotyczące Programu będą rozpatrywane przez Organizatora, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O decyzji Organizatora w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany podczas rejestracji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 5. Przewidziana w ust. 1 – 4 powyżej procedura reklamacji nie wyłącza prawa dochodzenia roszczeń w trybie mediacji lub postępowania sądowego.

 6. Uczestnik będący konsumentem ma o możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 7. Organizator informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). 

§4.

Konto Uczestnika w Programie

 1. Prowadzenie Konta Uczestnika w Programie, w tym umożliwienie Uczestnikowi uzyskiwania informacji o liczbie zgromadzonych punktów w Programie oraz umożliwienie korzystania z Aktywności w Programie, jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Organizatora jako usługodawcę za pośrednictwem strony www.klubnatura.pl.

 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2020. 344).

 3. W ramach Programu, Organizator zobowiązuje się do świadczenia usługi elektronicznej w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 4. Usługa elektroniczna jest bezpłatna.

 5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Uczestnika Programu zostaje zawarta w momencie rejestracji Konta Uczestnika.

 6. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta jest zawierana na czas nieoznaczony, jednak nie dłużej niż czas trwania Programu.

 7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych:

 • Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia, kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem wskazanych w Regulaminie kanałów komunikacji;

 • Organizator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony lub tymczasowo zablokować Uczestnikowi możliwość korzystania z Programu, za odpowiednim, co najmniej 14 - dniowym okresem wypowiedzenia, z ważnych powodów, w wypadku, gdy Uczestnik obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin.

 1. Uczestnik, który zawarł umowę o świadczenie usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: klub@klubnatura.pl. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Organizator niezwłocznie prześle Uczestnika na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W razie odstąpienia od umowy o świadczenie usługi elektronicznej umowa jest uważana za niezawartą.

 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator są następujące:

 • połączenie z siecią Internet;

 • adres poczty elektronicznej.

 1. Koszty transmisji danych niezbędnych do pobrania i korzystania ze strony www.klubnatura.pl pokrywa Uczestnik we własnym zakresie, zgodnie z umową zawartą z operatorem.

 2. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania ze strony www.klubnatura.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.

 3. Użytkownik może korzystać z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem strony www.klubnatura.pl jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

 4. Uczestnik zobowiązuje się do niepodejmowania działań polegających na umieszczeniu w ramach swojego Konta treści naruszających przepisy prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste (zakaz umieszczania treści bezprawnych).

§5.

Dane osobowe

 1. Na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Administratorem danych osób będących Uczestnikami Programu, a w ramach Programu uczestnikami Aktywności, jest Natura sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź, zwany dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem możliwy za pośrednictwem danych korespondencyjnych, bądź tel.: (42) 200 74 44.

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e – mail: iod@drogerienatura.pl.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników:

 1. w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Uczestnika Programu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora dla celu realizacji uczestnictwa w Programie i w Aktywnościach, a w szczególności w celu zgłoszenia i udziału w Aktywnościach, ewentualnego przekazania Nagrody oraz rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także w celu przesyłania do Uczestników zaproszeń oraz informacji o aktywnościach poprzez e-mail oraz sms (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest realizowanie działań Programu i informowanie o nich Uczestników.

 3. Ponadto dane mogą być przetwarzane przez Administratora, w związku z ustaleniem, dochodzeniem, obroną wzajemnych roszczeń związanych z Programem – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, w szczególności prawa podatkowego, sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 5. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych tj. wysyłki informacji handlowych i materiałów marketingowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, w przypadku wyrażenia zgody przez Uczestnika na takie działania. Przetwarzane mogą być także dane, pozostawione przy okazji korzystania ze strony www.klubnatura.pl i udziału w Aktywnościach. Są to dane pozostawiane w tzw. plikach cookies. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku oraz w związku z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów związanych z realizacją uczestnictwa w Programie. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udziału w Programie. 

 1. Dane osobowe przetwarzane będą przez, w zależności od okoliczności, okres: (i) uczestnictwa w Programie; (ii) niezbędny dla przeprowadzenia Aktywności; (iii) niezbędny dla celów związanych z zabezpieczeniem praw lub ewentualnych roszczeń; (iv) wynikający z obowiązujących przepisów prawa; (v) do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub cofnięcia udzielonej zgody. 

 1. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Programu będą podmioty uczestniczące w organizacji Programu, w tym:

 1. KIASO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Srebrzyńska 63, 91-087 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 904462, NIP: 7272850489 w zakresie obsługi Programu – przesyłane dane: nazwa użytkownika, adres email, numer telefonu, adres korespondencyjny, adres IP komputera - na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i  organizacyjnych zapewniających ochronę danych; 
 1. inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby prowadzenia Programu;
 2. podmioty świadczące usługi związane z prowadzeniem Programu m.in. podmioty realizujące przesyłkę nagród;
 3. dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
 1. Każdemu Uczestnikowi Programu, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 3. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane do państwa trzeciego, lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym jednak przypadku Administrator zadba o zapewnienie podstawy prawnej oraz odpowiedniego poziomu zabezpieczenia danych, gwarantując spełnienie warunków określonych w rozdziale V RODO tj. m.in. (i) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; (ii) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; (iii) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy; (iv) inne zabezpieczenia spełniające odpowiedni stopień ochrony w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne.

 4. W ramach przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem Programu nie dochodzi do ich zautomatyzowanego przetwarzania w tym profilowania. 

§6.

Zmiana Regulaminu Programu i zakończenie funkcjonowania Programu. 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

 1. zmiana przepisów prawa regulujących działalność Programu, w tym Aktywności, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie;
 2. konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie działalności Organizatora organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług;
 3. zmiana sposobu świadczenia usług elektronicznych przez Usługodawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
 4. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Organizatora usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Uczestnikowi;
 5. połączenie, podział albo przekształcenie Organizatora lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Organizatora określonych w Regulaminie.
 1. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy o świadczenie usługi elektronicznej w terminie 30 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie umowy jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie w rozumieniu § 7 ust. 2 Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Uczestnika adres e-mail.

 2. Zmiana regulaminów dotyczących poszczególnych Aktywności prowadzonych w ramach Programu możliwa jest jedynie w przypadkach określonych w ust 1. pkt. 1) i 2) powyżej.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

 1. zmiany przepisów prawa regulujących prowadzenie Programu wpływające na wzajemne prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora w taki sposób, że powoduje obiektywną konieczność zakończenia Programu;
 2. konieczność dostosowania zasad prowadzenia Programu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie prowadzenia przez Organizatora organu administracji publicznej lub - orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora w taki sposób, że powoduje obiektywną konieczność zakończenia Programu;
 3. obiektywna ekonomiczna nieopłacalność prowadzenia Programu;

4) zastąpienie Programu inną ekwiwalentną formą prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych przez Organizatora.

 1. O zakończeniu Programu Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie ogłoszenia przez Organizatora na stronie internetowej www.klubnatura.pl oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Uczestnika Programu. O zakończeniu Programu Uczestnik zostanie poinformowany na co najmniej 30 dni przed terminem zakończenia możliwości udziału we wszelkich Aktywnościach w ramach Programu. W terminie 60 dni od zakończenia wszelkich udostępnionych Aktywności Uczestnik będzie zobowiązany do wykorzystania zgromadzonych punktów na Koncie Uczestnika i wymianę ich na nagrody dostępne w Katalogu Nagród (zakończenie Programu). Punkty niewykorzystane w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent i podlegają anulowaniu. Z tytułu anulowania niewykorzystanych punktów Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora. Ogłoszony termin zamknięcia Programu nie narusza uprawnień Uczestnika do zgłoszenia reklamacji, zgodnie z § 3 Regulaminu Programu. Zamknięcie Programu nie ma wpływu na prawa nabyte przez Uczestników w związku z udziałem w Programie do dnia zamknięcia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 2. Zamknięcie Programu nastąpi nie wcześniej niż po zakończeniu trwania wszelkich ogłoszonych Aktywności. 

§ 7

Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 21 lutego 2022 roku.

 2. Uczestnik może w każdym czasie zdecydować o rezygnacji z udziału w Programie poprzez zamknięcie swojego Konta. Konto można zamknąć poprzez kontakt z Organizatorem który, jako administrator Konta, na podstawie dyspozycji Uczestnika w formie wiadomości email wysłanej z adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji w Programie o treści „Rezygnuję” na adres poczty elektronicznej: klub@klubnatura.pl dokonuje zamknięcia Konta.  Z dniem zamknięcia Konta przez Organizatora wszystkie zgromadzone punkty i inne zapisane na Koncie informacje ulegają usunięciu, bez prawa do ekwiwalentu. Zaleca się w związku z tym wykorzystanie zgromadzonych na Koncie punktów przed zamknięciem Konta.

Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są wyłącznie w Regulaminie, Regulaminach Aktywności (konkursów organizowanych przez Organizatora w ramach Programu) oraz w odpowiednich przepisach prawa. 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie oraz Regulaminach Aktywności (konkursów organizowanych przez Organizatora w ramach Programu) stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 2. Dane osobowe Uczestników zostaną wykorzystane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w Programie, w tym w Aktywnościach organizowanych w ramach Programu, na zasadach określonych w Regulaminie.

 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z działalnością Programu, w tym w związku z udziałem w Aktywnościach będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. 

 1. Wszelkie informacje o Programie, w tym o Aktywnościach organizowanych w ramach Programu oraz Regulamin Programu i Regulaminy Aktywności (konkursów organizowanych przez Organizatora w ramach Programu) są dostępne dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.klubnatura.pl. 

 

Regulamin Konkursu jubileuszowego 25 lat drogerii Natura. 

§ 8

Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem „Konkursu jubileuszowego 25 lat drogerii Natura”, zwanego dalej „Konkursem” lub „Konkursem25”, jest Organizator, tj. NATURA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000034905, NIP 5270014428, BDO 10534, o kapitale zakładowym w wysokości 56.048.000,00 zł wpłaconym w całości.

 2. Konkurs25 jest prowadzony w dniach od dnia 21 lutego 2022 r. do dnia 31 października 2022 roku i polega na rozwiązywaniu quizów, udostępnionych przez Organizatora na stronie internetowej www.klubnatura.pl.

 3. Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Konkursu25 uprawniony jest Zarząd Organizatora oraz Komisja Konkursowa (Jury). Za zgodny z Regulaminem przebieg Konkursu, w tym za weryfikację prawidłowości liczby przyznanych Uczestnikom punktów w Konkursie, przyznanie oraz przekazanie i wysłanie nagród odpowiada Komisja Konkursowa (Jury).

 4. Uczestnikiem Konkursu25, na zasadach określonych w Regulaminie, może być każdy Uczestnik Programu, zarejestrowany zgodnie z § 1 ust. 6 Regulaminu Programu. Zasady przystąpienia do Konkursu opisane są w § 9 ust. 1 poniżej. 

§ 9

Przystąpienie do Konkursu25.

 1. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu poprzez rozpoczęcie udziału w quizach jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że:

1) jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

2) jest zarejestrowanym Uczestnikiem Programu;

3) akceptuje zasady Konkursu, określone przez Organizatora w Regulaminie Konkursu,

4) przyjmuje do wiadomości klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, której treść obejmuje §5 Regulaminu Programu;

 1. Kontroli spełnienia warunków udziału w Konkursie dokonuje Komisja Konkursowa (Jury), powołana przez Organizatora.

 2. Komisja Konkursowa (Jury) wykluczy z Konkursu osobę niespełniającą któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Konkursie. Komisja Konkursowa (Jury) poinformuje o wykluczeniu z Konkursu wraz z uzasadnieniem poprzez przesłanie informacji z adresu poczty elektronicznej: klub@klubnatura.pl na adres poczty elektronicznej Uczestnika podany podczas rejestracji w Konkursie, w terminie 7 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę do wykluczenia z Konkursu. 

§ 10

Udział w quizach.

  1. Uczestnik może wziąć udział w quizach zamieszczanych na stronie www.klubnatura.pl do których dostęp mają wszyscy Uczestnicy Programu. Za prawidłowe rozwiązania quizów przyznawane będą punkty.

  2. Udostępnianie quizów oraz przyznawanie punktów za prawidłowe rozwiązanie quizów odbywa się na następujących zasadach:

 

 1. Organizator będzie ogłaszał quizy w okresie od 21 lutego 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku, od 1 do 7 quizów w każdym tygodniu, składających się z od 2 do 10 pytań; ostatni quiz zostanie ogłoszony w dniu 31 sierpnia 2022 roku.

 2. quizy będą otwarte dla Uczestników przez 7 dni kalendarzowych od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.klubnatura.pl. Po upływie 7 dni Organizator zamyka dostęp do danego quizu. Bezpośrednio po zamknięciu dostępu do danego quizu Organizator ogłasza na stronie internetowej www.klubnatura.pl prawidłowe odpowiedzi w quizie. Ogłoszenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, są dostępne na stronie internetowej www.klubnatura.pl do dnia 14 września 2022r.

 3. w dniu 7 września 2022r. o godz. 23:59 automatycznie zostanie zablokowana możliwość udziału w quizach;

 4. Organizator przewiduje udostępnianie na stronie internetowej www.klubnatura.pl materiałów pomocniczych (webinarów, podcastów, artykułów) do części quizów;

 5. udział w quizie jest jednorazowy – system informatyczny automatycznie blokuje możliwość dostępu Uczestnika do quizu więcej niż jeden raz;

 6. udział w quizie polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania poprzez zaznaczenie w elektronicznym formularzu pytań w quizie okienka lub okienek przy wybranych odpowiedziach. Pod każdym pytaniem znajdują się proponowane odpowiedzi. Pytania w quizach będą zawierać jedną lub więcej prawidłowych odpowiedzi;

 7. za pełną poprawną odpowiedź na 1 (jedno) pytanie w każdym quizie, obejmującą jedną lub więcej odpowiedzi na zasadach określonych w pkt 6) powyżej, Uczestnik otrzymuje od 10 do 20 punktów. Liczba punktów za poprawną odpowiedź w danym quizie będzie ogłaszana wraz z ogłoszeniem o quizie;

 8. punkty za prawidłową odpowiedź w quizie zostaną doliczone do Konta Uczestnika, po udzieleniu odpowiedzi, bezpośrednio po zakończonym quizie.

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia punktów lub braku ich naliczenia na Koncie Uczestnika, Uczestnik ma obowiązek niezwłocznego złożenia reklamacji do Organizatora, wysyłając informację z adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji w Konkursie na adres klub@klubnatura.pl. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Konkursu25 określa § 3 Regulaminu Programu. 

§ 11

Wymiana punktów na nagrody 

  1. Punkty zgromadzone w Konkursie 25 przez Uczestnika mogą zostać wymienione na nagrody rzeczowe przedstawione w katalogu nagród zamieszczonym na stronie www.klubnatura.pl, zwanym dalej: „Katalogiem Nagród”, w czasie trwania Programu, do dnia wskazanego w ogłoszeniu o jego zamknięciu, zgodnie z § 6 ust. 5 Regulaminu, z uwzględnieniem postanowień ust 3. poniżej. Katalog nagród zawiera nagrody dostępne za punkty zgromadzone za udział w Aktywnościach, o których mowa w §1 ust. 9 Regulaminu Programu. Udział w wybranej Aktywności, z uwagi na ograniczoną liczbę punktów do zdobycia, nie oznacza dostępności do wszystkich rodzajów nagród zamieszczonych w Katalogu Nagród. 

  1. Do każdej nagrody przyporządkowana jest liczba punktów, za którą daną nagrodę można otrzymać. Udział w Konkursie, z uwagi na ograniczoną liczbę punktów do zdobycia, nie oznacza dostępności do wszystkich nagród zamieszczonych w Katalogu Nagród. 

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmiany nagród w Katalogu Nagród, poprzez: (i) usunięcie nagrody z Katalogu (w sytuacji w której dany produkt przestanie być dostępny na rynku) lub dodanie nagrody do Katalogu, oraz (ii) zmianę liczby punktów warunkujących otrzymanie poszczególnych nagród, w sytuacji w której wartość produktu w Katalogu Nagród ulegnie istotnej zmianie. 

 1. Zmiana nagród oraz liczby punktów warunkujących otrzymanie poszczególnych nagród określonych w Katalogu Nagród następuje z 7 - dniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.klubnatura.pl o zmianie Katalogu Nagród. Zmiana Katalogu Nagród nie ma wpływu na prawa Uczestnika nabyte do dnia wejścia w życie zmian w związku z udziałem w Konkursie, niezależnie od ich rodzaju, z uwzględnieniem postanowień ust. 5 poniżej. 

 1. Wyboru i zamówienia nagrody Uczestnik dokonuje na stronie www.klubnatura.pl. Aby dokonać zamówienia nagrody Uczestnik musi podać w formularzu zamówienia nagrody na stronie www.klubnatura.pl prawidłowe dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres do doręczenia nagrody (nazwę ulicy, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość oraz numer telefonu). Z chwilą przyjęcia do realizacji zamówienia na nagrodę, pomniejszona zostanie liczba punktów na Koncie Uczestnika o taką liczbę punktów, jaka przypisana jest w Katalogu Nagród do wybranej przez Użytkownika nagrody. Uczestnik może dokonać wyboru i zamówienia nagrody z Katalogu Nagród obowiązującego na dzień złożenia zamówienia. Wszelkie modyfikacje lub rezygnacja ze złożonego wcześniej zamówienia na realizację nagród nie są możliwe. 

 1. W przypadku braku możliwości dostarczenia określonego produktu z katalogu Nagród z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania Uczestnikowi innego produktu (zamiennika lub innej nagrody) o nie gorszych parametrach technicznych i takim samym przeznaczeniu. W przypadku opisanym powyżej Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, w celu poinformowania o braku wybranej nagrody, przedstawienia propozycji zamiennika i podania orientacyjnego terminu dostępności lub realizacji zamówienia. Uprawnienie Uczestnika do punktów i nagrody jest niezbywalne. 

 1. Punkty gromadzone przez różnych Uczestników nie podlegają sumowaniu. 

 1. Uczestnik, w celu wymiany punktów na nagrody rzeczowe przedstawione w Katalogu Nagród, może sumować punkty zgromadzone w Konkursie25 z punktami zgromadzonymi w związku z udziałem w innych Aktywnościach organizowanych przez Organizatora na stronie internetowej www.klubnatura.pl, na podstawie odrębnych regulaminów. Szczegółowe informacje o innych Aktywnościach Organizator zamieszczać będzie na stronie internetowej www.klubnatura.pl,

 2. Nagrody zostaną przesłane do Uczestnika na wskazany adres do wysyłki, o którym mowa w ust. 4 powyżej , w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia.  

 1. Nagroda wysłana i nieodebrana przez Uczestnika zgodnie z postanowieniami ust. 8 powyżej ulega przepadkowi. 

 1. Uczestnik powinien sprawdzić przesyłkę z nagrodą przy osobie doręczającej i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub wad przesyłki zażądać od przewoźnika sporządzenia protokołu, w którym wymienione zostaną wszelkie uszkodzenia przesyłki, a także inne uwagi i zastrzeżenia co do stanu przesyłki. 

 1. W przypadku nagród, w związku z którymi udzielana jest gwarancja, Organizator w momencie przekazania nagród ceduje na rzecz Uczestnika wszelkie potencjalne roszczenia wynikające ze stosunku gwarancji. Do produktów objętych gwarancją producenta dołączany jest dokument gwarancyjny. 

 1. Nagrody określone w Katalogu Nagród nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na ekwiwalent pieniężny. 

 1. Do wartości Nagrody dla Uczestnika zostanie przyznana przez Organizatora dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w aktywnościach Konkursu25, w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody. Każdy ze Uczestników zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w aktywnościach Konkursu25. 

 1. Uczestnikom zaleca się systematyczne logowanie na stronę internetową www.klubnatura.pl, w szczególności w celu dostępu do aktualnych informacji, o których mowa w ust. 3 i 7 powyżej.

§ 12

Odpowiednie stosowanie Regulaminu Programu 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu znajdują zastosowania odpowiednie postanowienia zawarte w § 2 - § 7 Regulaminu Programu.