REGULAMIN z dnia 15.09.2020 r.
uczestnictwa w programie lojalnościowym „KLUB NATURA” 

1. Wstęp

1.1 Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Klubu Natura tj. programu lojalnościowego skierowanego do indywidualnych klientów Drogerii Natura („Program”).

1.2 Organizatorem Programu jest Natura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (91-341) przy ulicy Pojezierskiej 90A, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000034905, posiadająca numer NIP 527-00-14-428, numer REGON 010416589, kapitał zakładowy 49.798.000,00 złotych, („Organizator”). Kontakt z Organizatorem: bok@drogerienatura.pl, tel: 22 454 62 00.

1.3  Program skierowany jest do klientów dokonujących zakupu towarów w drogeriach Natura na terenie Polski oraz w sklepie internetowym www.drogerienatura.pl („Drogerie”).

1.4 Celem Programu jest przyznawanie Uczestnikom Programu określonych korzyści za zakupy dokonywane w drogeriach oraz umożliwienie Uczestnikom Programu korzystania z ofert specjalnych.

1.5 Wszelkie niezbędne informacje na temat uczestnictwa w Programie Uczestnicy mogą uzyskać korzystając z Infolinii, dostępnej pod numerem telefonu: 22 454 62 00 w godzinach 9.00-17.00 w dni robocze. Koszt połączenia z Infolinią według taryfy operatora („Infolinia”).

1.6 Udział w Programie jest dobrowolny, a Uczestnik może z niego w każdym czasie zrezygnować.

1.7 Przystąpienie do Programu jest możliwe w dowolnym momencie trwania Programu.1.8 Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści w celu przystąpienia do Programu.

1.9 Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być przeniesione na osobę trzecią.

1.10 Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w Programie w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.

1.11 Uczestnik zobowiązany jest nie nadużywać praw przyznanych mu przez Organizatora lub przepisy prawa, w sposób, który sprzeczny jest ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

2. Uczestnictwo w Programie

2.1 Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduję się na terenie Polski („Uczestnik”).

2.2 Przystąpić do Programu można pobierając aplikację mobilną Natura (aplikację można pobrać z AppStore lub Google Play), a następnie rejestrując się on-line na dowolnym urządzeniu przenośnym (telefon lub tablet).

2.3 Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do Programu i akceptacji jego treści. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego treści zawarte jest w aplikacji mobilnej Natura. Brak akceptacji Regulaminu jest równoznaczny z brakiem zgody na zapisy Regulaminu i skutkuje odmową przystąpienia do Programu.

2.4 Do uczestnictwa w Programie konieczne jest podane następujących danych osobowych: imię i nazwisko, nr telefonu, płeć oraz adres e-mail. Podanie daty urodzenia oraz adresu zamieszkania jest dobrowolne.

2.5 Po wyrażeniu opcjonalnych oświadczeń (zgód), informacje dotyczące Programu mogą być przekazywane Uczestnikom na podany adres korespondencyjny, pocztę e-mail lub numer telefonu.

3. Karta Uczestnika Programu

3.1 Uczestnik przystępujący do Klubu otrzymuje kartę wirtualną uczestnika Programu („Karta”).

3.2 W rozumieniu Regulaminu dniem przystąpienia do programu jest dokonania rejestracji za pośrednictwem aplikacji mobilnej Natura. Aktywacja Karty następuje w chwili rejestracji w aplikacji mobilnej.

3.3  Uczestnik, który posiada Kartę Plastikową, wydaną wcześniej w drogerii może przypisać ją do aplikacji mobilnej. W tym celu należy pobrać aplikacje mobilną drogerii Natura, a następnie zarejestrować kartę wybierając opcję „Zarejestruj się w Klubie Natura” i odpowiedzieć „TAK” na pytanie „Czy posiadasz Kartę Klubu Natura?”

3.4 Karta służy Uczestnikowi Programu do potwierdzenia prawa do uzyskania korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie. Na Karcie zapisywane są punkty Uczestnika i inne uprawnienia przyznawane Uczestnikowi w związku z uczestnictwem w Programie.

3.5 Karta posiada unikatowy numer i kod kreskowy pozwalający na identyfikację Uczestnika w systemie kasowym. Warunkiem skorzystania z oferty przygotowanej dla Uczestnika jest okazanie Karty podczas dokonywania zakupów w drogerii lub przypisane nr karty do konta sklepu internetowego www.drogerienatura.pl.

3.6 Kartę należy okazać podczas dokonywanych zakupów w drogerii. Niedozwolone jest przekazywanie Karty innym osobom, tym samym czerpanie korzyści związanych z uczestnictwem w Programie przez osoby niezarejestrowane. Korzystanie z Karty w sposób niedozwolony może być przyczyną wykluczenia Uczestnika z Programu.

3.7 Karta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, a w szczególności nie jest kartą kredytową, debetową ani inną kartą z funkcją płatniczą.

3.8 Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu  lub czasowo zawiesić możliwość korzystania z Karty w przypadku korzystania przez Uczestnika z Programu niezgodnie z Regulaminem.

4. Korzyści z Uczestnictwa w Programie

4.1 Warunkiem otrzymania korzyści w Programie jest przystąpienie do Programu i uzyskanie statusu Uczestnika.

4.2 Z tytułu uczestnictwa w Programie będą przyznawane Uczestnikom jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane na zasadach określonych w Regulaminie („Punkty”), a także inne określone korzyści polegające m.in. na umożliwieniu Uczestnikowi zakupu we wskazanym okresie oznaczonych towarów w cenach promocyjnych.

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji konkursów i loterii w drogeriach Natura, wyłącznie dla Uczestników Programu.

4.4 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w przyszłości innych korzyści dla Uczestników, w tym premiowania za dokonane zakupy Uczestników, spełniających określone przez Organizatora kryteria.

5. Przyznawanie Punktów w Programie

5.1 Od dnia 19 lutego 2018 roku Organizator wprowadza zmianę w Programie, polegającą na przyznawaniu Uczestnikom Programu Punktów za dokonane zakupy w Drogeriach Natura.

5.2 Zbieranie Punktów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie możliwe będzie od momentu otrzymania Karty.

5.3 Punkty przyznane przez Organizatora w ramach Programu zapisywane będą na indywidualnym koncie Uczestnika w ramach salda punktowego.

5.4. Aktualny stan salda punktowego wyświetlany jest w aplikacji mobilnej. Również na Infolinii można uzyskać taką informację.5.5. Punkty przyznane w Programie można wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

5.6 Uczestnik gromadzi Punkty poprzez zakup towarów w drogeriach Natura. Punkty naliczane są automatycznie, pod warunkiem okazania Karty przez Uczestnika podczas dokonywania zakupów. W przypadku nie okazania Karty podczas dokonywania transakcji lub nie przypisania jej do konta sklepu internetowego, Uczestnik nie będzie miał możliwości późniejszego doliczenia Punktów z tej transakcji i Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

5.7 Punkty są przyznawane za zakup produktów przecenionych lub objętych odrębną promocją (nieprzewidzianą w niniejszym Regulaminie), chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

5.8 Punkty przyznawane są zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. za każde wydane 5 złotych na zakupy w drogerii Natura lub Sklepie Internetowym www.drogerienatura.pl, Uczestnikowi przyznawanych jest 10 Punktów. Przy obliczaniu liczby Punktów, kwota transakcji zaokrąglana jest w dół do wielokrotności 5 zł,
 2. W celu naliczenia punktów za zakupy w Sklepie Internetowy, konieczne jest zalogowanie do Sklepu Internetowego i przypisanie przez Uczestnika nr karty, w panelu „Moje konto / Klub Natura”;
 3. Punkty są przyznawane bez względu na rodzaj środka płatności,
 4. Punkty nie są przyznawane w przypadku zakupu żywności, napojów, usługi foto oraz kart prepaid i kart podarunkowych (wówczas Punkty przyznawane są podczas zakupów z wykorzystaniem tych kart),
 5. podczas specjalnych akcji promocyjnych Organizator może przyznawać Uczestnikom dodatkowe punkty, tzw. punkty promocyjne. Liczba Punktów będzie różna, w zależności od towaru objętego akcją,
 6. Punkty za jeden zakup (jeden dowód zakupu) mogą być przyznane tylko jeden raz, tylko na jedną okazaną Kartę. Uczestnik ma prawo do Punktów tylko za zakupy dokonane przez niego osobiście. Niezgodne z Regulaminem jest okazywanie Karty przy zakupach dokonywanych przez innych Klientów Drogerii.
 7. Punkty nie są wymieniane na pieniądze i nie są elektronicznymi pieniędzmi.

5.9 Punkty przyznawane są po dokonaniu transakcji.

5.10 Uczestnik Programu jest uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na wybraną nagrodę spośród proponowanych przez Organizatora.

5.11 Katalog dostępnych nagród wraz z liczbą wymaganych za nie Punktów dostępny jest w aplikacji mobilnej Natura oraz na stronie internetowej www.drogerienatura.pl. Informację o dostępnych nagrodach oraz o liczbie zebranych Punktów można uzyskać również za pośrednictwem Infolinii.

5.12 W chwili wymiany zgromadzonych punktów na wybraną nagrodę, Uczestnik Programu otrzyma w aplikacji mobilnej (moje kupony) indywidualny kod, który uprawnia dodatkowego rabatu lub  odebrania nagrody w dowolnej, stacjonarnej drogerii Natura. Kody nie są obsługiwane przez sklep internetowy www.drogerienatura.pl.

5.13 W chwili wymiany Punktów na kod nagrody saldo punktowe Uczestnika zostanie pomniejszone o wartość punktową nagrody.

5.14 W celu odebrania nagrody, Uczestnik powinien:

 1. udać się do dowolnie wybranej Drogerii Natura.
 2. pobrać nagrodę z wystawionego asortymentu.
 3. przekazać sprzedawcy wybraną nagrodę oraz otrzymany w aplikacji mobilnej kod do zeskanowania.
 4. w przypadku kodu uprawniającego do dodatkowego rabatu, Uczestnik powinien okazać otrzymany kod do zeskanowania, bezpośrednio po zeskanowaniu przez kasjera produktów. Zeskanowany kod, obniży wartość paragonu o wartość kodu.

5.15 Ze względu na fakt, że nagrody mogą stanowić towary, które są w stałej sprzedaży w drogeriach, może wystąpić czasowy brak towaru, uniemożliwiający odebranie wybranej nagrody.

5.16 Kod nagrody zachowuje ważność dwa tygodnie od chwili wymiany punktów. Po upływie tego terminu, niemożliwe będzie odebranie nagrody lub uzyskanie dodatkowego rabatu. Informacja o dacie ważności kodu podana jest na karcie nagrody. Kod jest jednorazowy i nie podlega wymianie na gotówkę.

5.17 Niewykorzystane Punkty tracą ważność po upływie 18 miesięcy od dnia ich przyznania Uczestnikowi. Po tym okresie Punkty będą odliczane automatycznie z konta Uczestnika.

5.18 W przypadku dokonania zwrotu lub wymiany pełnowartościowego (nieposiadającego wady) produktu zakupionego w Drogerie Natura, w zakresie którego naliczone zostały Punkty, Punkty te zostaną anulowane. W przypadku zwrotu lub wymiany tylko części pełnowartościowych produktów objętych jedną transakcją, w zakresie której naliczone zostały Punkty, nastąpi ponowne przeliczenie salda punktowego tj. anulowanie Punktów naliczonych przy dokonaniu pierwotnej transakcji oraz naliczenie Punktów odpowiadających wartości produktów nieobjętych wymianą lub zwrotem.

5.19 W przypadku odstąpienia przez Uczestnika będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość w Drogerii Natura, w zakresie której naliczone zostały Punkty, Punkty te zostaną anulowane. W przypadku odstąpienia w zakresie tylko części pełnowartościowych produktów objętych jedną transakcją, w zakresie której naliczone zostały Punkty, nastąpi ponowne przeliczenie salda punktowego tj. anulowanie Punktów naliczonych przy dokonaniu pierwotnej transakcji oraz naliczenie Punktów odpowiadających wartości Produktów nieobjętych odstąpieniem od umowy sprzedaży.

5.20 W przypadku złożenia reklamacji produktów z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w zakresie których naliczone zostały Punkty, Organizator uwzględniając reklamację nie dokonuje przeliczenia salda punktowego (tzn. Uczestnik) czyli Uczestnik zachowa Punkty naliczone przy zakupie reklamowanych produktów. Postanowienie to ma zastosowanie zarówno do produktów zakupionych w stacjonarnym punkcie Drogerie Natura, jak i w online.

5.21 Punkty są naliczane od rzeczywiście zapłaconej (uiszczonej) wartości brutto produktów widniejącej na wystawionym przez personel Drogerie Natura lub sklep internetowy paragonie lub fakturze za zakup produktów co oznacza, że Punkty nie przysługują od wartości udzielonych rabatów, zniżek, obniżek lub przecen, w tym od wartości rabatu przyznanego w związku z wykorzystaniem Punktów.

5.22Przekazywanie Kartu i użycie Karty przez osobę nieuprawnioną, niezarejestrowaną  lub w sposób nieuprawniony jest niezgodne z Regulaminem i uprawnia Organizatora do czasowego zawieszenia Karty, a także wykluczenia Uczestnika z Programu.

6. Utrata statusu Uczestnika Programu.

6.1 Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, kiedy Uczestnik nie przestrzega Regulaminu, udostępnia swoją Kartę innym osobom, dostarczył nieprawidłowe dane, lub podał się za inną osobę wobec Organizatora. Wykluczenie z Programu następuję poprzez zablokowanie Karty oraz usunięcie zebranych punktów i danych osobowych Uczestnika. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zgodnie z postanowieniami punktu 10 Regulaminu.

6.2 Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. W tym celu należy złożyć Organizatorowi oświadczenia na piśmie (wzór oświadczenia dostępny jest w każdej drogerii) lub usunąć swoje konto w Programie za pośrednictwem aplikacji mobilnej Natura, wybierając zakładkę „Informacje i pomoc”, a następnie „Regulamin”. Opcja usunięcia konta jest dostępna na końcu treści regulaminu.

6.3 Zakończenie uczestnictwa w Programie jest równoznaczne z utratą wszystkich korzyści przysługujących Uczestnikowi Programu.

6.4 Z chwilą otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o rezygnacji z jego udziału w Programie, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celu realizacji uczestnictwa Uczestnika w Programie.

6.5 Zakończenie uczestnictwa w Programie jest równoznaczne z utratą przez Uczestnika uprawnień wynikających z członkostwa w Programie, w tym utratą zgromadzonych Punktów.

7. Zakończenie funkcjonowania Programu.

7.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

 1. zmiany przepisów prawa regulujących prowadzenie Programu wpływające na wzajemne prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora w taki sposób, że powoduje obiektywną konieczność zakończenia Programu;
 2. konieczność dostosowania zasad prowadzenia Programu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie prowadzenia przez Organizatora organu administracji publicznej lub - orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora w taki sposób, że powoduje obiektywną konieczność zakończenia Programu;
 3. obiektywna ekonomiczna nieopłacalność prowadzenia Programu;
 4. zastąpienie Programu inną ekwiwalentną formą prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych przez Organizatora;

8. Ochrona danych osobowych

8.1 Organizator – tj. Natura sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000034905 Łódź (tel: 22 3843600, e-mail: bok@drogerienatura.pl), jest administratorem danych osobowych Uczestników Programu.

8.2. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod  adresem e-mail: iod@drogerienatura.pl

8.3. Organizator przetwarza podane dane osobowe Uczestników Klubu, w tym dane o dokonywanych transakcjach, w celu:

 1. realizacji uczestnictwa w Programie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarta umowa o uczestnictwo w Programie, zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

 2. przechowywania i analizy danych o dokonywanych transakcjach, dla celów przygotowywania dopasowanej oferty dla Uczestnika Programu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 3. marketingowym, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 4. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez uczestnika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),.

8.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestnictwa w Programie.

8.5 Dane osobowe przetwarzane będą przez okres uczestnictwa w Programie, a po rezygnacji lub w przypadku zamknięcia Programu, dane zostaną usunięte. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

8.6 Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

8.7 Każdej osobie przysługuje prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, w tym celu należy: zgłosić cofnięcie udzielonej zgody dzwoniąc na infolinię pod numerem 22 454 62 00, czynnej pon-pt. w godz. 9-17, zrezygnować z otrzymywania newsletteraklikając w odpowiedni link zawarty w każdej wiadomości e-mail.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

8.8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Organizatora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Reklamacje

9.1 Reklamacje w zakresie zasad i przebiegu Programu (w szczególności dotyczące realizacji rabatów, sposobu gromadzenia Punktów oraz uczestnictwa w Programie) mogą być zgłaszane do Organizatora w czasie trwania Programu oraz 30 (słownie: trzydzieści) dni po jego zakończeniu. Upływ terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie oznacza wygaśnięcia roszczeń oraz nie narusza prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. Reklamacja może zostać złożona w szczególności na adres e-mail: kontakt@klubnatura.com.pl lub adres pocztowy Organizatora. Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie reklamacji jest Organizator.

9.2 Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 (słownie: czternaście) dni od chwili zgłoszenia reklamacji.

9.3 Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi zgodnie z jego wyborem wskazanym podczas składania reklamacji – drogą e-mailową lub pocztą tradycyjną.

9.4 Uczestnictwo w Programie nie narusza uprawnień przyznanych Uczestnikowi na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności wynikających z posiadania przez Uczestnika statusu konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

10.1 Spór wynikający z umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Udział Organizatora w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Organizatora do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Uczestnika reklamacji spór nie został rozwiązany, Organizator każdorazowo przekaże Uczestnikowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli Organizator nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

10.2 Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Uczestnika spór o prawa majątkowe wynikające z umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

10.3 Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek Uczestnika, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Organizatora.

10.4 Uczestnik może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

10.5 Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Uczestnik może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).

10.6 Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Uczestnik może wnieść skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR.

11. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

11.1 Organizator świadczy nieodpłatnie następujące usługi na rzecz Uczestników:

 1. udostępnienie Uczestnikowi w ramach aplikacji mobilnej możliwości założenia i prowadzenia konta Uczestnika;
 2. umożliwienie Uczestnikowi uzyskiwania na temat ilości Punktów zgromadzonych na saldzie punktowym oraz numeru karty;
 3. umożliwienie Uczestnikowi uzyskiwania na temat korzyści z jakich może skorzystać w związku z posiadaniem statusu Uczestnika Programu;
 4. udostępnieni na rzecz Uczestnika, za jego wyraźną zgodą, bezpłatnych, cyklicznych informacji na temat Organizatora i prowadzonej przez niego działalności, na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej ("Newsletter").

11.2 Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

11.3 Umowa o świadczenie usługi utworzenia i prowadzenia konta Uczestnika zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia przez Uczestnika formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Uczestnika, zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu oraz naciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony.

11.4 Konto Uczestnika umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o numerze Karty, bieżące sprawdzanie salda punktowego Uczestnika oraz dostęp do informacji o aktualnych rabatach przysługujących Uczestnikowi.

11.5 Uczestnik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn zgłaszając pod adres bok@drogerienatura.pl lub pisemnie na adres Organizatora, żądanie rozwiązania umowy o świadczenie usług, podając dane identyfikacyjne Uczestnika tj. adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

11.6 Organizator może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Uczestnikiem za odpowiednim, co najmniej 14 – dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Klienta postanowień 12.10 i 12.11 poniżej lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora umotywowane obiektywnymi względami.

11.7 Reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Organizatora drogą elektroniczną można składać w szczególności na adres e-mail: bok@drogerienatura.pl lub adres pocztowy Organizatora. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o wskazanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego adresu poczty elektronicznej do kontaktu, jak również dokładny opis i powód reklamacji / pytania. Organizator rozpatruje reklamacje/pytania w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje o wyniku jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Organizator zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku Organizator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

11.8 Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z usług oferowanych przez Organizatora w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.

11.9 Uczestnik zobowiązuje się do niepodejmowania działań polegających na umieszczeniu w ramach swojego konta treści naruszających przepisy prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste (zakaz umieszczania treści bezprawnych).

11.10 Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z konta, zawarcia umowy o świadczenie usług jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w szczególności w przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer od 8.0, Firefox 20, Google Chrome 27, Safari 5.0, Opera 11. Niemniej zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji wskazanych przeglądarek internetowych. Aby utworzyć konto Uczestnika, Uczestnik musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

12. Postanowienia końcowe

12.1 Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.

12.2 Pełna treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, jak również pod adresem internetowym https://www.drogerienatura.pl/program-lojalnosciowy-regulamin.

12.3 O ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelka korespondencja związana z Programem powinna być kierowana na następujący adres: kontakt@klubnatura.com.pl.

12.4 Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia w związku z Programem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów ogólnych.

12.5 Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz prowadzenia i uczestnictwa w Programie jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

12.6 Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Uczestnika będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między Organizatorem a Uczestnikiem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku prawa wyboru.

Wersja regulaminu 2.3