REGULAMIN KONKURSU

POKAŻ SWOJĄ KOSMETYCZKĘ”

§1.

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu „Pokaż swoją kosmetyczkę”, zwanego dalej „Konkursem”, jest NATURA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000034905, NIP 5270014428, BDO 10534, o kapitale zakładowym w wysokości 56.048.000,00 zł wpłaconym w całości, zwana dalej „Organizatorem.”

2. Konkurs jest prowadzony w dniach od dnia 1 czerwca 2022 roku do dnia 30 sierpnia 2022 roku i polega na tym, że w okresie od dnia 1 czerwca 2022r. do dnia 7 czerwca 2022r. godz. 23:59 Uczestnik Konkursu wykona jedną fotografię na temat: „Pokaż swoją kosmetyczkę”, napisze krótko dlaczego używa produktów w niej zawartych, podpisze ją (w nazwie pliku) swoim imieniem i nazwiskiem oraz prześle poprzez formularz konkursowy udostępniony na stronie www.klubnatura.pl w zakładce „Konkursy” w formacie nie mniejszym niż 2000 pikseli na dłuższym boku. Wielkość pliku zawierającego zdjęcie powinna być mniejsza niż 10 MB.

3. Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Konkursu uprawniony jest Zarząd Organizatora oraz Komisja Konkursowa (Jury). Za zgodny z Regulaminem przebieg Konkursu, w tym za weryfikację prawidłowości liczby przyznanych Uczestnikom punktów w Konkursie, przyznanie oraz przekazanie i wysłanie nagród odpowiada Komisja Konkursowa (Jury).

4. Uczestnikiem Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona rejestracji na stronie www.klubnatura.pl do Programu Jubileuszowego 25 lat drogerii Natura (dalej „Program”). Rejestracja w Programie następuje poprzez podanie imienia i nazwiska, hasła oraz adresu poczty elektronicznej. Zasady przystąpienia i udziału w Programie określa Regulamin Programu Jubileuszowego 25 lat drogerii Natura dostępny na stronie internetowej www.klubnatura.pl (dalej „Regulamin Programu”) 

§ 2

Przystąpienie do Konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest rejestracja w Programie.

2. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że:

1) jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

2) akceptuje zasady Konkursu, określone przez Organizatora w Regulaminie Konkursu,

3) posiada nieograniczone prawa autorskie do przesłanej zgodnie z §1 ust. 2 Regulaminu Konkursu pracy konkursowej w Konkursie organizowanym przez Organizatora, która jest przejawem jego własnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolna od wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich, w tym nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych;

4) przystępując do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na czas nieokreślony na korzystanie z pracy konkursowej (utworu) na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, cyfrową, reprograficzną i magnetyczną w formie ulotek, broszur, kart pocztowych i innych form informacyjnych,

- rozpowszechnianie (publiczne wyświetlenie, odtworzenie, udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym) w relacjach medialnych, na stronach internetowych Organizatora, profilach Organizatora w mediach społecznościowych, wydawnictwach Organizatora, a także w formie kart pocztowych;

5) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora samodzielnie bądź za pośrednictwem innych osób - dowolnych zmian, adaptacji i przetworzenia pracy konkursowej lub poszczególnych, składających się na nią utworów (w szczególności – zmian formatu, zmian treści, zmian rozmieszczenia poszczególnych elementów, zmian kolorystyki), wraz z prawem: ich dekompilacji, fragmentaryzacji, prawem włączania pracy konkursowej do innych utworów i tworzenia opracowań - zarówno na użytek własny, jak i w celu rozpowszechnienia w zakresie określonym w punkcie 4) powyżej; niniejszym Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na określone powyżej korzystanie i rozpowszechnianie dokonanych przez Organizatora opracowań pracy konkursowej lub jej elementów;

6) wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora, na zasadach określonych w pkt 4 ) i 5) powyżej, wizerunków, w przypadku ich zamieszczenia:

- Uczestnika Konkursu zamieszczonego w pracy konkursowej,

- osób trzecich zamieszczonych w pracy konkursowej, przy czym oświadcza, że dysponuje zgodami osób trzecich wyrażonymi w formie pisemnej na wykorzystanie ich wizerunków na zasadach opisanych wyżej;

7) przyjmuje do wiadomości klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, której treść obejmuje §5 Regulaminu Programu;

3. Kontroli spełnienia warunków udziału w Konkursie dokonuje Komisja Konkursowa (Jury), powołana przez Organizatora.

4. Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową w Konkursie.

5. Komisja Konkursowa (Jury) wykluczy z Konkursu osobę niespełniającą któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w § 1 ust. 4 oraz § 2 ust.1, 2, 4 niniejszego Regulaminu. Komisja Konkursowa (Jury) poinformuje o wykluczeniu z Konkursu wraz z uzasadnieniem poprzez przesłanie informacji z adresu poczty elektronicznej: klub@klubnatura.pl na adres poczty elektronicznej Uczestnika podany podczas rejestracji w Konkursie, w terminie 7 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę do wykluczenia z Konkursu.

6. Uczestnik może w każdym czasie zdecydować o rezygnacji z udziału w Konkursie poprzez kontakt z Organizatorem, który na podstawie dyspozycji Uczestnika w formie wiadomości email wysłanej z adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji w Konkursie o treści „Rezygnuję z udziału w konkursie Pokaż swoją kosmetyczkę” na adres poczty elektronicznej: klub@klubnatura.pl. 

§ 3 Nagrody w Konkursie

 1. Każdy Uczestnik Konkursu, który weźmie udział w Konkursie i w okresie od dnia 1 czerwca 2022r. do dnia 7 czerwca 2022r. godz. 23:59 wykona jedną fotografię na temat: „Pokaż swoją kosmetyczkę”, napisze krótko dlaczego używa produktów w niej zawartych, podpisze ją (w nazwie pliku) swoim imieniem i nazwiskiem oraz prześle poprzez formularz konkursowy udostępniony na stronie www.klubnatura.pl w zakładce „Konkursy” w formacie nie mniejszym niż 2000 pikseli na dłuższym boku oraz rozmiarze pliku mniejszym niż 10 MB. otrzyma 50 punktów w Programie.

 2. Dodatkowo, wyboru 10 (dziesięciu) zwycięzców Konkursu („Laureatów”) na podstawie oceny przesłanych prac konkursowych, spełniających wymogi niniejszego Regulaminu, dokonuje Komisja Konkursowa (Jury).

 3. Laureatami Konkursu są Uczestnicy Konkursu, którzy przedstawią najwyżej ocenione fotografie wraz z opisem przez Komisję Konkursową (Jury), z zastrzeżeniem, że Komisja Konkursowa dokonuje wyboru 10 (dziesięciu) prac konkursowych spośród przesłanych. Kryteriami oceny prac konkursowych w odniesieniu do fotografii jest oryginalność ujęcia tematu, estetyka, poprawność techniczna i oryginalność użytej techniki oraz kompozycja, a w przypadku opisu poprawności językowa oraz oryginalność ujęcia tematu.

 4. Komisja Konkursowa (Jury) przyzna każdemu z 10 Laureatów Konkursu nagrodę rzeczową (dalej „Nagroda”) w postaci zestawu kosmetyków o łącznej wartości 90,95 zł, składającego się z następujących produktów:

- Botanic Nawilżający szampon do włosów Banan&Aloe, 500 ml o wartości 14,99 zł,

-Botanic Skinfood krem do rąk orzechowy 20% 75ml, o wartości 14,99 zł,

- Botanic Hairfood Maska do włosów nawilżająca 400 ml, o wartości 20,99 zł

- Botanic Skinfood Nawilżająca pianka do twarzy 150 ml, o wartość 19,99 zł

- Botanic Skinfood Tonik Borówka & Pomarańcza Rozjaśniający Kwasowy 250 ml, o wartości 19,99 zł

 1. Obrady Komisji Konkursowej (Jury) odbędą się w dniu 8 czerwca 2022r. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w formie wiadomości e-mail wysłanej z adresu poczty elektronicznej: klub@klubnatura.pl na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Uczestnika Konkursu w czasie rejestracji w Programie, w terminie do dnia 10 czerwca 2022r. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Organizator zwróci się w tej samej wiadomości do Laureatów o wskazanie adresów do korespondencji w celu wysłania Nagród.

 2. Laureaci Konkursu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o przyznaniu Narody w postaci zestawu kosmetyków zobowiązani są do podania adresu, pod który Organizator zobowiązuje się dostarczyć Nagrodę. Nagrody zostaną wysłane na adres wskazany przez Laureata w terminie do 17 czerwca 2022 roku.

 3. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na pieniądze.

 4.  Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do przyznanej nagrody na osoby trzecie.

 5. Wartość Nagrody dla Laureata Konkursu jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.).

 6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 7. Przyznane przez Komisję Konkursowa (Jury) punkty, o których mowa jest w §3 ust. 1 Regulaminu Konkursu, są doliczane do Konta Uczestnika, o którym mowa w § 1 ust. 8 Regulaminu Programu (dalej „Konto Uczestnika”) i mogą zostać wymienione przez Uczestnika Konkursu na nagrody na zasadach określonych w §11 Regulaminu Programu.

 8. W przypadku powzięcia wiadomości przez Organizatora, że nagrodzona praca konkursowa narusza prawa osób trzecich, Komisja Konkursowa pozbawi Uczestnika Konkursu przyznanych punktów o których mowa j w §3 ust. 1 Regulaminu Konkursu, poprzez manualne odliczenie punktów z Konta Uczestnika. Odliczenie punktów w przypadku określonym w zdaniu poprzednim nie zwalnia Uczestnika Konkursu z odpowiedzialności na zasadach ogólnych, przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Dodatkowo w przypadku Laureata Konkursu będzie on zobowiązany do zwrotu równowartości Nagrody, w terminie wskazanym w wezwaniu Organizatora, nie krótszym niż 7 dni. 

§4.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, w tym liczby przyznanych punktów, nieotrzymania nagrody w przypadku spełnienia warunków do jej otrzymania lub otrzymania nagrody z wadami lub innej niż zamówiona, Uczestnicy powinni zgłaszać pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu poczty elektronicznej wskazanego podczas rejestracji na adres poczty elektronicznej Organizatora: klub@klubnatura.pl,  w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji przy czym reklamacje dotyczące wad produktów stanowiących nagrody (rękojmia za wady)  można zgłaszać jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania nagrody.

 2. Reklamacja zgłoszona po terminie określonym w ust. 1 pozostaje bez rozpatrzenia przez Organizatora.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową (Jury), w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

 5. O decyzji Komisji Konkursowej w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany podczas rejestracji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 6. Przewidziana w ust. 1 – 5 powyżej procedura reklamacji nie wyłącza prawa dochodzenia roszczeń w trybie mediacji lub postępowania sądowego. 

§5.

Dane osobowe

Informacja o danych osobowych Uczestnika Konkursu zawarta jest w §5 Regulaminie Programu. 

§6.

Postanowienia końcowe

 1. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w Regulaminie Konkursu, Regulaminie Programu oraz w odpowiednich przepisach prawa.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu Programu oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z działalnością Konkursu będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

 4. Wszelkie informacje o Konkursie oraz Regulamin Konkursu i Regulamin Programu są dostępne dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.klubnatura.pl.