REGULAMIN

Plebiscytu „Miss Polonia Drogerii Natura”

§1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem plebiscytu „Miss Polonia Drogerii Natura”, zwanego dalej „Plebiscytem”, jest NATURA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000034905, NIP 5270014428, BDO 10534, o kapitale zakładowym w wysokości 56.048.000,00 zł wpłaconym w całości, zwana dalej „Organizatorem.”

 2. Plebiscyt jest skierowany do klientów Drogerii Natura, będących uczestnikami programu lojalnościowego Klub Natura (dalej „Klub Natura”). Celem Plebiscytu jest umożliwienie członkom Klubu Natura wyboru Miss Polonia Drogerii Natura.

 3. Plebiscyt jest prowadzony od dnia 10 maja 2022 roku do dnia 24 sierpnia 2022 roku, przy czym głosowanie jest możliwe od dnia 10 maja 2022 roku do godziny 12.00 w dniu 26 maja 2022 roku. Plebiscyt polega na głosowaniu na finalistki Konkursu (o którym mowa w ust. 4 poniżej), które są jednocześnie kandydatkami w Plebiscycie prowadzonym za pośrednictwem strony www.klubnatura.pl, www.drogerienatura.pl w celu wyboru Miss Polonia Drogerii Natura.

 4. W ramach Plebiscytu Organizator udostępnia na stronie internetowej Klubu Natura: www.klubnatura.pl; www.drogerienatura.pl profile dwudziestu finalistek Konkursu Miss Polonia 2021, organizowanego przez Jadwigę Piątek – Włodarczyk prowadzącą działalność pod firmą IGO-ART JADWIGA PIĄTEK-WŁODARCZYK z siedzibą w Łodzi (dalej „Konkurs”). Profile uczestniczek Konkursu (dalej „Kandydatki”) zawierają zdjęcie, imię i nazwisko oraz krótki opis Kandydatki, udostępnione przez organizatora Konkursu.

 5. Uczestnicy Plebiscytu mogą wziąć udział w głosowaniu na Kandydatkę, która w ich ocenie zasługuje na tytuł Miss Polonia Drogerii Natura. Kandydatka, która otrzyma największą liczbę głosów, zostanie oznaczona tytułem Miss Polonia Drogerii Natura podczas finału Konkursu w dniu 27 maja 2022 roku i otrzyma nagrodę od Organizatora.

 6. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone w dniu 27 maja 2022 roku podczas uroczystej gali Miss Polonia oraz na stronie internetowej www.klubnatura.pl

 7. Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Plebiscytu uprawniony jest Zarząd Organizatora. Za zgodny z Regulaminem przebieg Plebiscytu, w tym przekazanie i wysłanie nagród odpowiada Organizator.

§2

Uczestnictwo w Plebiscycie

 1. Uczestnikiem Plebiscytu, na zasadach określonych w Regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest zarejestrowanym uczestnikiem w Klubie Natura. Rejestracja w Klubie Natura następuje poprzez podanie imienia i nazwiska, hasła, adresu poczty elektronicznej oraz akceptację Regulaminu Klubu Natura na stronie www.klubnatura.pl lub www.drogerienatura.pl .

 2. Przystąpienie Uczestnika do Plebiscytu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Plebiscytu oświadczenia, że:

  1. jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. jest uczestnikiem Klubu Natura;
  3. akceptuje zasady Plebiscytu, określone przez Organizatora w Regulaminie Plebiscytu,
  4. przyjmuje do wiadomości klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, której treść obejmuje §5 niniejszego Regulaminu;
 3. Udział w Plebiscycie polega na podaniu swojego adresu e-mail zarejestrowanego w Klubie Natura i następnie oddaniu swojego głosu na jedną z Kandydatek, za pośrednictwem strony www.klubnatura.pl. Każdy Uczestnik może oddać swój głos na jedną z Kandydatek. Udział w głosowaniu można wziąć tylko raz. Oddany głos nie może zostać zmieniony ani wycofany.

 4. Głosowanie trwa od dnia 10 maja 2022 roku do dnia 26 maja 2022 roku do godziny: 12:00

 5. W przypadku w którym w wyniku głosowania dwie lub więcej Kandydatek otrzyma równą liczbę głosów, wówczas zwyciężczynią będzie ta kandydatka, która otrzyma głos jako ostatnia.

 6. Organizator wykluczy z Plebiscytu osobę niespełniającą któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Plebiscycie. Organizator poinformuje o wykluczeniu z Plebiscytu wraz z uzasadnieniem poprzez przesłanie informacji z adresu poczty elektronicznej: miss@klubnatura.pl na adres poczty elektronicznej Uczestnika podany podczas rejestracji w Klubie Natura, w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę do wykluczenia z Plebiscytu.

 7. Każdy uczestnik Plebiscytu, który wziął udział w głosowaniu otrzyma nagrody za udział w Plebiscycie. Nagrody to:

  1. kod rabatowy na kwotę 10 zł (słownie: dziesięć złotych) do wykorzystania w sklepach stacjonarnych i sklepie internetowym www.drogerienatura.pl, przy zakupach za min. 50 zł. Kod rabatowy będzie ważny do dnia 2 czerwca 2022 roku. Kod rabatowy zostanie udostępniony osobom, które zakończą proces głosowania bezpośrednio po jego zakończeniu.

  2. 100 (sto) punktów na konto uczestnika Klubu Natura, do wykorzystania w sposób zgodny z Regulaminem Klubu Natura. Punkty zostaną doliczone do konta Uczestnika po ogłoszeniu wyników Plebiscytu.

  3. Regulamin wykorzystania kodów rabatowych o których mowa w ust. 7 a) powyżej, dostępny jest na stronie www.klubnatura.pl w sekcji „Regulaminy”.

§3

Prawo autorskie oraz odpowiedzialność za treści

 1. Strona internetowa www.klubnatura.pl oraz dostępne na niej treści chronione są prawem autorskim. Treści udostępniane na stronie www.klubnatura.pl nie mogą być zwielokrotniane, rozpowszechniane ani publikowane bez uprzedniej zgody Organizatora w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Organizator wyraża zgodę na przeglądanie treści i drukowanie/powielanie fragmentów treści dostępnych na stronie wyłącznie dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione. 

 2. Wszelkie materiały dotyczące Kandydatek, w tym zdjęcia i opisy są przedmiotem prawa autorskiego należącego do organizatora Konkursu.

§4

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Plebiscytu i otrzymanych nagród, Uczestnicy powinni zgłaszać pisemnie np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Organizatora: miss@klubnatura.pl, lub na adres siedziby Organizatora w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

 2. Reklamacja zgłoszona po terminie określonym w ust. 1 pozostaje bez rozpatrzenia przez Organizatora.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O decyzji Organizatora w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej lub na podany adres korespondencyjny.

 5. Przewidziana w ust. 1 – 4 powyżej procedura reklamacji nie wyłącza prawa dochodzenia roszczeń w trybie mediacji lub postępowania sądowego.

 6. Uczestnik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 7. Organizator informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§5

Dane osobowe

 1. Na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Administratorem danych osób będących uczestnikami Plebiscytu, jest Natura sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź, zwana dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem możliwy za pośrednictwem danych korespondencyjnych, bądź tel.: (42) 200 74 44.

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e – mail: iod@drogerienatura.pl.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników:

  1. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora dla celu realizacji uczestnictwa w Plebiscycie, przekazania nagrody oraz rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest przeprowadzenie Plebiscytu, wydanie nagród i rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

  2. Ponadto dane mogą być przetwarzane przez Administratora, w związku z ustaleniem, dochodzeniem, obroną wzajemnych roszczeń związanych z Plebiscytem – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  3. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, w szczególności prawa podatkowego, sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów związanych z realizacją uczestnictwa w Plebiscycie. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział w Plebiscycie.

 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez, w zależności od okoliczności, okres: (i) uczestnictwa w Plebiscycie; (ii) niezbędny dla celów związanych z zabezpieczeniem praw lub ewentualnych roszczeń; (iii) wynikający z obowiązujących przepisów prawa; (v) do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

 6. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Plebiscytu będą podmioty uczestniczące w organizacji Plebiscytu, w tym:

  1. KIASO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Srebrzyńska 63, 91-087 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 904462, NIP: 7272850489 w zakresie obsługi Plebiscytu – przesyłane dane: nazwa użytkownika, adres email, adres IP komputera - na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i  organizacyjnych zapewniających ochronę danych;

  2. inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby prowadzenia Plebiscytu;

  3. dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 7. Każdemu Uczestnikowi Plebiscytu, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

 8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 9. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego, lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 10. W ramach przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem Plebiscytu nie dochodzi do ich zautomatyzowanego przetwarzania w tym profilowania.

§6

Zmiana Regulaminu Plebiscytu i zakończenie Plebiscytu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Plebiscytu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

  1. zmiana przepisów prawa mająca wpływ na organizację Plebiscytu, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie;
  2. konieczność dostosowania działalności Organizatora do decyzji organizatora Konkursu, nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie działalności Organizatora organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki w Regulaminie;
  3. zmiana sposobu organizacji Plebiscytu przez Organizatora, spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  4. połączenie, podział albo przekształcenie Organizatora lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Organizatora określonych w Regulaminie.
 2. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 3 dni). W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do rezygnacji z udziale w Plebiscycie, w tym celu należy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres miss@klubnatura.pl z podanym swoim adresem email oraz sformułowaniem „rezygnuję z udziału w Plebiscycie”. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie www.klubnatura.pl oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Uczestnika adres e-mail.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Plebiscytu przed terminem wskazanym w §1 ust. 3 Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

  1. zmiany przepisów prawa regulujących prowadzenie Plebiscytu wpływające na wzajemne prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora w taki sposób, że powoduje obiektywną konieczność zakończenia Plebiscytu;

  2. konieczność dostosowania zasad prowadzenia Plebiscytu do decyzji organizatora Konkursu, nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie prowadzenia przez Organizatora organu administracji publicznej lub - orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora w taki sposób, że powoduje obiektywną konieczność zakończenia Plebiscytu;

 4. O zakończeniu Plebiscytu Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie ogłoszenia przez Organizatora na stronie internetowej www.klubnatura.pl oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Uczestnika Plebiscytu. O zakończeniu Plebiscytu Uczestnik zostanie poinformowany na co najmniej 3 dni przed terminem zakończenia możliwości udziału w Plebiscycie. Zamknięcie Plebiscytu nie ma wpływu na prawa nabyte przez Uczestników w związku z udziałem w Plebiscycie do dnia zamknięcia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 10 maja 2022 roku.

 2. W celu udziału w Plebiscycie Uczestnik musi dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu i aktywnym adresem poczty elektronicznej.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z działalnością Plebiscytu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

 5. Wszelkie informacje o Plebiscycie, oraz Regulamin Plebiscytu, są dostępne dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.klubnatura.pl.