Regulamin akcji pomocowej „BOX POMOCY NATURY”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin akcji pomocowej „BOX POMOCY NATURY” (zwany dalej „Regulaminem”) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w akcji pomocowej „BOX POMOCY NATURY”, dalej zwanej „Akcją”.
2. Organizatorem Akcji jest Natura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90 A, 91-341 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000034905, NIP 5270014428, o kapitale zakładowym w wysokości 56 048 000,00 zł opłaconym w całości, BDO 00010534, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Partnerem i sponsorem Akcji jest PELION Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 49482, NIP 726-10-09-357, REGON 470929074, o kapitale zakładowym w wysokości 15.051.428,00 zł (opłaconym w całości). 

§2
Cel Akcji

1. Celem Akcji jest udzielenie pomocy poszkodowanym i ofiarom wojny na Ukrainie, która wybuchła 24 lutego 2022 r. oraz pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce.
2. Celem akcji jest dostarczenie pomocy poprzez zorganizowanie i dostarczenie dla poszkodowanych paczek z produktami higieniczno-kosmetycznymi, w skład których wchodzą:
a) Botanic Skin Melis/Mat Mydło 500ml
b) Seyo Żel Pod Prysznic Ener Gruszka 750 ml
c) Natura Eko Szampon D/Włosów Aloes/Prot 380 ml
d) Oraclinic Węglo/Wybiel Szczot/Zębów 1szt.
e) Oraclinic Plus Szczot. Kids Mega Soft 1szt.
f) Intimelle. Ultra Soft Podpaski. 20 szt.
g) Milly Home Uni. Ściereczki Dezyn. 20 szt.
h) Milly. Płatki A'120 Bs.
i) Oraclinic Pasta Do Zębów Z Węglem 125 ml
j) Natura Eko Odżyw D/Włos Aloes/Prot 280 ml
dalej „Paczka”. 

§3
Zasady uczestnictwa w Akcji

1. Uczestnikiem Akcji może być każdy uczestnik Klubu Natura, tj. programu lojalnościowego prowadzonego przez Organizatora. Zasady działania programu Klub Natura dostępne są na stronie https://klubnatura.pl/pages/regulamin-programu
2. W celu udziału w Akcji uczestnik zobowiązany jest:
a) zalogować się na stronie www.klubnatura.pl
b) wypełnić formularz, opisując, komu chce się przekazać pomoc i dlaczego
c) podać adres e-mail do wysyłki kodu rabatowego dedykowanego dla Akcji
d) złożyć oświadczenie o zobowiązaniu się do przekazania pomocy poszkodowanym z Ukrainy
e) pobrać jednorazowy kod rabatowy, przesłany na adres e-mail, o którym mowa w lit. c) powyżej
f) dokonać zakupu produktu pod nazwą „BOX POMOCY NATURY” na stronie internetowej sklepu www.drogerienatura.pl, z wykorzystaniem kodu rabatowego otrzymanego od Organizatora, zgodnie z lit. e) powyżej, opłacając koszty dostawy Paczki w wysokości 19,99 zł (słownie: dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)
g) wskazać adres dostawy na terenie Polski, pod który ma zostać dostarczona przez Organizatora Paczka
h) złożyć oświadczenie, że nabytą paczkę uczestnik Akcji przekaże na pomoc uchodźcom z Ukrainy.
3. Organizator będący jednocześnie sprzedawcą w Sklepie, dostarczy zamówioną Paczkę na adres wskazany przez Uczestnika Akcji
4. Akcja trwa od dnia 11 kwietnia 2022 r. do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31/12/2022. 

§4
Adresaci Akcji

Adresatami Akcji są poszkodowani w wyniku działań wojennych w Ukrainie, uchodźcy wojenni, przebywający obecnie na terytorium Polski. 

§5
Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych w czasie trwania Akcji jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników i Adresatów Akcji przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Akcji. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników Akcji zawarte są na stronie https://www.drogerienatura.pl/polityka-prywatnosci 

§6
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji oraz jej rozliczenia, uczestnicy powinni zgłaszać elektronicznie nie później niż 30 dni udziału w Akcji. Reklamacja zgłoszona po tym terminie pozostaje bez rozpatrzenia przez Organizatora.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji uczestnika Akcji oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, jak również być przesłana pocztą elektroniczną na adres klub@klubnatura.pl, listem poleconym na adres Organizatora albo złożona w siedzibie Organizatora za pokwitowaniem.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
4. O decyzji Organizatora w sprawie zgłoszonej reklamacji uczestnik Akcji zostanie powiadomiony na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
5. Przewidziana w ust. 1 – powyżej procedura reklamacji nie wyłącza prawa dochodzenia roszczeń w trybie mediacji lub postępowania sądowego, ani roszczeń przysługujących uczestnikowi Akcji zgodnie z regulaminem sklepu internetowego www.drogerienatura.pl. 

§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie www.klubnatura.pl, a także w siedzibie Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, regulamin sklepu internetowego www.drogerienatura.pl dostępny na stronie https://www.drogerienatura.pl/regulamin oraz regulamin programu lojalnościowego Klub Natura dostępny na stronie https://klubnatura.pl/pages/regulamin-programu.
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.