Regulamin akcji świątecznej „Natura na święta” 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin akcji „Natura na święta” (zwany dalej „Regulaminem”) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w akcji „Natura na święta”, dalej zwanej „Akcją”.
2. Organizatorem Akcji jest Natura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90 A, 91-341 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000034905, NIP 5270014428, o kapitale zakładowym w wysokości 56 048 000,00 zł opłaconym w całości, BDO 00010534, zwana dalej „Organizatorem”.

§2

Cel Akcji

1. Celem Akcji jest przekazanie kodu na zakupy pracownikom Natury sp. z o.o.
2. Wartość kuponu to 100 złotych (słownie: sto złotych) do realizacji w sklepach stacjonarnych Drogerii Natury na produkty marek własnych Organizatora.

§3

Zasady uczestnictwa w Akcji

 1. Uczestnikiem Akcji jest każdy pracownik Organizatora zatrudniony na umowę o pracę, który:

 1. wypełnił formularz, znajdujący się pod adresem https://klubnatura.pl/pages/formularz-swieta,
 2. pobrał jednorazowy kod rabatowy, przesłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym,
dalej zwanym „Uczestnikiem Akcji”.
 1. Akcja trwa od dnia 6 grudnia 2022 r. do 15 grudnia 2022 r.

§5

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych w czasie trwania Akcji jest Organizator, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: klub@klubnatura.pl

 2. Dane osobowe są przetwarzane w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”).

 3. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych lub skorzystania z przysługujących praw poprzez e-mail: iod@drogerienatura.pl

 4. Dane przekazywane przez Uczestnika Akcji będą wykorzystane w celu weryfikacji jego tożsamości i potwierdzenia statusu Pracownika Organizatora tym samym podstawą przetwarzania będzie uzasadniony interes Administratora jakim jest ustalenie statusu Pracownika przez Uczestnika Akcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

 5. Administrator ponadto będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie obowiązku prawnego m.in. zawartym w przepisach prawa podatkowego w związku z rozliczeniem Akcji.

 6. Organizator, po wyrażeniu dobrowolnej zgody przez Uczestnika Akcji, będzie wykorzystywał adres mailowy podany przez Pracownika w formularzu do udzielania rabatów na stronie internetowej Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1. lit a RODO.

 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres Akcji a następnie do czasu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz przedawnienia się ewentualnych roszczeń związanych z Akcją. W przypadku wyrażenia zgody dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

 8. Dane osobowe Uczestników Akcji mogą być udostępnione firmom IT, profesjonalnym konsultantom, w tym audytorom lub kurierom obsługujących Organizatora.

 9. Uczestnik Akcji w zakresie określonym przepisami ma prawo dostępu do swoich danych lub otrzymania ich kopii, do ich poprawiania oraz do ich usunięcia, a także do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwy udział w Akcji.

 11. Dane osobowe Uczestników Akcji mogą być przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednakże w takim wypadku Administrator zawiera odpowiednie porozumienia mające na celu zagwarantować podmiotom danych odpowiedni stopień ochrony ich danych osobowych.

§6

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji oraz jej rozliczenia, uczestnicy powinni zgłaszać elektronicznie nie później niż 30 dni udziału w Akcji. Reklamacja zgłoszona po tym terminie pozostaje bez rozpatrzenia przez Organizatora.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika Akcji oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, jak również być przesłana pocztą elektroniczną na adres klub@klubnatura.pl, listem poleconym na adres Organizatora albo złożona w siedzibie Organizatora za pokwitowaniem.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
4. O decyzji Organizatora w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik Akcji zostanie powiadomiony na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
5. Przewidziana w ust. 1 – powyżej procedura reklamacji nie wyłącza prawa dochodzenia roszczeń w trybie mediacji lub postępowania sądowego, ani roszczeń przysługujących Uczestnikowi Akcji zgodnie z regulaminem sklepu internetowego www.drogerienatura.pl. 

§7

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie www.klubnatura.pl, a także w siedzibie Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, regulamin sklepu internetowego www.drogerienatura.pl dostępny na stronie https://www.drogerienatura.pl/regulamin oraz regulamin programu lojalnościowego Klub Natura dostępny na stronie https://klubnatura.pl/pages/regulamin-programu.
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.