Klauzula obowiązku informacyjnego dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach „Klubu Natura”

1.

Na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), Administratorem danych osobowych w ramach „Klubu Natura” jest Natura sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź, zwany dalej ADO. Kontakt z ADO możliwy za pośrednictwem danych korespondencyjnych, bądź email: iod@drogerienatura.pl

2.

ADO powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e – mail: iod@drogerienatura.pl

3.

ADO przetwarza dane osobowe w celu:

  1. umożliwienia udziału w „Klubie Natura” poprzez założenie Konta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe będą przechowywane do momentu rezygnacji z udziału w „Klubie Natura” i zamknięcia Konta przez Uczestnika;

  2. przeprowadzania i organizacji aktywności klubowych (quizy oraz zadania dodatkowe), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes polegający na umożliwieniu Uczestnikom udziału w aktywnościach klubowych. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania aktywności klubowej lub do momentu zgłoszenia prawnie skutecznego sprzeciwu;

  3. realizacji obowiązków prawnych w szczególności podatkowych, związanych m.in. z przyznaną nagrodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z odpowiednimi przepisami prawa;

  4. wysyłania zaproszeń oraz informacji o aktywnościach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes polegający na zachęcaniu Uczestników do udziału w aktywnościach „Klubu Natura”. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu rezygnacji z otrzymywania zaproszeń/informacji o aktywnościach.

  5. ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu ADO ochrony prawnej. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń.

4.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów związanych z udziałem w „Klubie Natura” przez Uczestnika. Brak podania danych osobowych uniemożliwia założenie Konta i wzięcie udziału w „Klubie Natura”.

5.

Odbiorcami danych osobowych Uczestników „Klubu Natura” będą podmioty uczestniczące w realizacji poszczególnych aktywności Klubowych, w tym:

  1. firma KIASO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Srebrzyńska 63, 91-087 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 904462 , NIP: 7272850489 w zakresie obsługi Klubu Natura -  – przesyłane dane: nazwa użytkownika, adres email, numer telefonu, adres korespondencyjny, adres IP komputera - na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. 

  2. inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie ADO tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji „Klubu Natura”. W tym przypadku dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy). Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy może nastąpić wyłącznie gdy spełnione zostaną warunki określone w Rozdziale V RODO, tj. .in.. (i) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; (ii) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; (iii) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy; (iv) inne zabezpieczenia spełniające odpowiedni stopień ochrony w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne.;

  3. podmioty świadczące usługi związane z realizacją „Klubu Natura” m.in. podmioty realizujące przesyłkę nagrody;

  4. podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6.

Każdemu Członkowi „Klubu Natura”, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do ADO z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.

8.

W ramach realizacji „Klubu Natura” nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania.