Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób ogłaszających swoje oferty pomocy w ramach akcji pomocy uchodźcom z Ukrainy dalej („Akcja”) organizowanej na stronie https://klubnatura.pl/pages/solidarni-z-ukraina (dalej „Strona”) jest Natura sp. z o.o. z siedzibą
  w Łodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź, zwana dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem możliwy za pośrednictwem danych korespondencyjnych, telefonicznie: +48 22 454 62 00 lub
  e-mailowo:
  bok@drogerienatura.pl.

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e – mail: iod@drogerienatura.pl.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe osób zgłaszających się w celu:

 1. udostępnienia na Stronie ich oferty pomocy w ramach Akcji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest skuteczne przeprowadzenie
  i skoordynowanie Akcji, poprzez opublikowanie danych kontaktowych osoby oferującej pomoc na Stronie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie skutecznej ochrony prawnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Dane osobowe podane w formularzu będą przechowywane nie dłużej niż przez czas prowadzenia Akcji lub do czasu zgłoszenia prośby o usunięcie ogłoszenia ze Strony.

 2. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym zostaną opublikowane na Stronie i będą dostępne dla wszystkich użytkowników Strony. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uczestniczące w organizacji Akcji, w tym:

  1. osoby odwiedzające Stronę, w tym inne osoby lub podmioty publikujące ogłoszenia na Stronie,

  2. inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby zorganizowania Akcji,

  3. dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

 4. Każdemu ogłoszeniodawcy, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

 5. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji.

 6. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 7. W ramach przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją Akcji nie dochodzi do ich zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania. 

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zamieszczenie ogłoszenia na Stronie. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział w Akcji.