ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY OBYWATELA UKRAINY - ПРАВО НА ТИМЧАСОВЕ ПРОЖИВАННЯ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ


  • Ustawa przewiduje, że obywatel Ukrainy z pobytem zalegalizowanym na jej podstawie może wnioskować o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.
  • Osoby z Ukrainy, które otrzymają takie zezwolenie, będą uprawnione do wykonywania pracy w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.
  • Wniosek będzie musiał być złożony w odpowiednim terminie – nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu po 24 lutego 2022 r. a nie później niż w okresie 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 r.
  • Zezwolenia na pobyt czasowy udziela wojewoda jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji. Decyzja jest ostateczna.
  • Zezwolenie nie będzie udzielone jedynie w 3 przypadkach, tj. gdy: 1) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa, 2) obywatel Ukrainy figuruje w wykazie cudzoziemców, których pobyt jest niepożądany lub wniosek został złożony z uchybieniem terminu. Zezwolenie zostanie również cofnięte, jeśli w czasie pobytu ujawni się jedna z tych okoliczności. 

 

  • Закон передбачає, що громадянин України з легалізованим перебуванням на її підставі може подати заяву на отримання дозвіл на тимчасове проживання.
  • Особи з України, які отримають такий дозвіл, матимуть право працювати в Польщі без дозволу на роботу.
  • Заявку необхідно подати вчасно – не раніше ніж через 9 місяців з дати в’їзду після 24 лютого 2022 року та не пізніше ніж 18 місяців з 24 лютого 2022 року.
  • Дозволи на тимчасове проживання видаються воєводою одноразово на 3 роки, рахуючи з дня винесення рішення. Рішення є остаточним.
  • Дозвіл не надається лише у 3 випадках, тобто коли: 1) це потрібно з міркувань національної оборони чи безпеки, 2) громадянин України перебуває у списку іноземців, перебування яких небажане, або заяву подано з недотриманням терміну. Дозвіл також буде анульовано, якщо під час перебування буде виявлено одну з цих обставин.

 

Tekst ustawy\Текст акту: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/583