UŁATWIENIA DLA LEKARZY I PIELĘGNIAREK Z UKRAINY- ПОСЛУГИ ДЛЯ ЛІКАРІВ ТА МЕДСЕСТЕР З УКРАЇНИ


  • Od dnia 24 lutego 2022 r., przez okres 18 miesięcy, niezależnie od trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki lub położnej poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, można udzielić zgody na wykonywanie tego zawodu oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu.
  • Wykonywanie zawodu będzie możliwe wyłącznie w podmiocie leczniczym, a obywatel Ukrainy będzie zobowiązany do zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w jakim podmiocie leczniczym i na jaki okres został zatrudniony, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie.

 

  • З 24 лютого 2022 року протягом 18 місяців незалежно від тривалості епідемічної загрози або стану епідемії громадянин України, який здобув кваліфікацію лікаря, стоматолога, медичної сестри чи акушерки за межами країн-членів Європейського Союзу можуть бути уповноважені працювати на тій самій посаді та визнати право до праці за фахом.
  • Праця за фахом буде можлива лише в медичній установі, а громадянин України зобов’язаний повідомити міністру, уповноваженому з питань охорони здоров’я, в якому лікувальному закладі та який термін він відпрацював, протягом 7 днів з дня початку надання медичних послуг у цьому суб'єкті.

 

Tekst ustawy\Текст акту: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/583