OŚWIATA - ОСВІТА


  • Przepisy ustawy przewidują możliwość tworzenia placówek dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w celu zapewnienia kształcenia i wychowania dzieci lub uczniów będących obywatelami Ukrainy legalnie przebywającymi na terytorium RP.
  • Jednostka samorządu terytorialnego, która zapewnia kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy będzie mogła zorganizować im bezpłatny transport do szkoły, przedszkoli i placówek edukacyjnych wraz z opieką podczas podróży.
  • Ustawa przewiduje możliwość przyznawania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w postaci stypendium lub zasiłku szkolnego. Świadczenia przyznaje wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta), na terenie której przebywa uczeń ubiegający się o świadczenie.

 

  • Положеннями закону передбачена можливість створення навчальних та доглядових закладів з метою забезпечення навчання та виховання дітей або студентів, які є громадянами України та на законних підставах проживають на території Республіки Польща.
  • Орган місцевого самоврядування, який забезпечує навчання, виховання та догляд за дітьми та студентами, які є громадянами України, зможе організувати для них безкоштовний проїзд до шкіл, дитсадків та навчальних закладів разом із доглядом під час поїздки.
  • Закон передбачає можливість надання матеріальної допомоги учням, які опинилися у скрутному матеріальному становищі, у вигляді стипендії або шкільної допомоги. Пільги надаються головою ґміни (мером, головою міста), в якій перебуває студент, який претендує на пільгу. 

 

Tekst ustawy\Текст акту: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/583