LEGALIZACJA POBYTU - ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕБУВАННЯ  • Obywatele Ukrainy i ich małżonkowie (niezależnie od narodowości), którzy przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, mogą zalegalizować swój pobyt, jeżeli zadeklarują zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP).
  • W takim wypadku ich pobyt będzie legalny przez 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r., czyli do 24 sierpnia 2023 r. Zasada ta nie dotyczy obywateli Ukrainy, którzy mają zalegalizowany pobyt na terytorium RP na innej podstawie.
  • Jeżeli wjazd obywatela Ukrainy nie został zarejestrowany podczas kontroli granicznej, wówczas, należy najpóźniej w ciągu 60 dni od daty wjazdu na terytorium RP zarejestrować Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.

  • Громадяни України та їх подружжя (незалежно від національності), які прибули до Польщі безпосередньо з України у зв’язку з військовими діями, можуть легалізувати своє перебування, якщо заявлять про намір залишитися на території Республіки Польща (РП).
  • У такому разі їхнє перебування буде законним протягом 18 місяців, рахуючи з 24 лютого 2022 року, тобто до 24 серпня 2023 року. Це правило не поширюється на громадян України, які легалізували перебування на території Республіки Польща на іншій підставі.
  • Якщо під час прикордонного контролю в’їзд громадянина України не було зареєстровано, то треба звернутися до Головнокомандувача прикордонної служби, аби бути зареєстрований не пізніше 60 днів з дня в’їзду на територію Республіки Польща.


  • Tekst ustawy\Текст акту: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/583