Podstawowe definicje

Na ten moment nie ma wiążących prawnie definicji produktów naturalnych/ekologicznych. Te, które się pojawiają próbują je określić na podstawie różnych standardów certyfikujących określone cechy produktów tak, aby ułatwić wybory konsumenta. Standardy tych organizacji określają przepisy, które producent musi spełnić: standardy jakości, procesu, pozyskiwania substratów oraz ich uprawy, produkcji i pakowania produktu. Organizacje certyfikujące produkty jako ,,naturalne’’ czy ,,ekologiczne’’ nadają im różne symbole.
Produkty naturalne (kosmetyki, żywność) to związki chemiczne lub substancje wytwarzane przez żywe organizmy, czyli występujące w naturze bez dodawania sztucznych składników i nie powinny zawierać substancji syntetycznych. Składniki naturalne produktu naturalnego mogą być poddane procesom, które zmieniają ich pierwotny skład. Takie składniki poddane obróbce chemicznej co prawda pochodzą z natury, ale nie są już identyczne z tymi, które w niej występują. Naturalność produktu nie daje gwarancji jego bezpieczeństwa. W przyrodzie jakość naturalnych składników nie jest stała i składniki te mogą ulegać zanieczyszczeniom. Źródło
Produkty organiczne   (kosmetyki, żywność) to produkty naturalne, które również muszą zawierać pewien procent składników pochodzących z upraw ekologicznych. W przypadku produktów przetworzonych oznacza to, że co najmniej 90-95% składników pochodzenia rolniczego jest pochodzenia ekologicznego. Każdy produkt organiczny jest produktem naturalnym. Często określenie organiczny jest używane zamiennie do określenia ekologiczny lub bio. Źródło
Produkty ekologiczne to artykuły wytwarzane w sposób, który nie zagraża przyrodzie. Są one wykonane z przyjaznych dla środowiska, naturalnych materiałów lub tworzyw pochodzących z recyklingu. Często określenie ekologiczny jest używane zamiennie do określenia organiczny lub bio. Źródło
Produkty Bio – wytwarzanie produktów z tej kategorii sprzyja harmonijnemu rozwojowi środowiska. Powstają w taki sposób, aby nie zakłócić, a nawet wesprzeć system selekcji naturalnej zwierząt i roślin. Często określenie bio jest używane zamiennie do określenia organiczny lub ekologiczny. Żródło
Ślad węglowy to całkowita ilość gazów cieplarnianych, które są emitowane w sposób bezpośredni lub pośredni do atmosfery ziemskiej. Gazy cieplarniane (GHG) to gazy, które przepuszczają większość promieniowania słonecznego (tzw. promieniowanie krótkofalowe) docierającego do Ziemi, pochłaniając jednocześnie promieniowanie podczerwone (tzw. promieniowanie długofalowe) odbijane przez powierzchnię Ziemi. Absorbując promieniowanie podczerwone, gazy cieplarniane przyczyniają się do powstania efektu cieplarnianego. Źródło
Gazy cieplarniane – (ang. Greenhouse gases - GHG) to gazy, które przepuszczają większość promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi, pochłaniając jednocześnie promieniowanie podczerwone odbijane przez powierzchnię Ziemi. Zmiany stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze mogą być spowodowane zarówno czynnikami naturalnymi, jak i na skutek działalności człowieka. W ramach Protokołu z Kioto uwzględniono i zdefiniowano sześć gazów cieplarnianych. Są to: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), fluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i sześciofluorek siarki (SF6). Ze względu na krótką żywotność w atmosferze, para wodna, uważana za najpowszechniejszy gaz cieplarniany, nie została uwzględniona w Protokole. Żródło
Zmiana klimatu: odnosi się do długoterminowych zmian temperatur i wzorców pogodowych. Te przesunięcia mogą być naturalne, na przykład poprzez zmiany w cyklu słonecznym. Jednak od XIX wieku działalność człowieka była głównym motorem zmian klimatycznych, głównie ze względu na spalanie paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa i gaz. Spalanie paliw kopalnych generuje emisje gazów cieplarnianych, które działają jak koc owinięty wokół Ziemi, zatrzymując ciepło słoneczne i podnosząc temperaturę. Przykładami emisji gazów cieplarnianych, które powodują zmiany klimatu, są dwutlenek węgla i metan. Pochodzą one np. z używania benzyny do prowadzenia samochodu lub węgla do ogrzewania budynku. Wykarczowanie gruntów i lasów może również uwalniać dwutlenek węgla. Wysypiska śmieci są głównym źródłem emisji metanu. Do głównych emitentów należą energia, przemysł, transport, budownictwo, rolnictwo i użytkowanie gruntów. Źródło
Ochrona środowiska odnosi się do wszelkich działań mających na celu utrzymanie lub przywrócenie jakości środowiska poprzez zapobieganie emisji zanieczyszczeń lub ograniczanie obecności substancji zanieczyszczających w środowisku. Na ochronę środowiska mogą się składać:
a) zmiany właściwości towarów i usług,
b) zmiany w modelach konsumpcji,
c) zmiany w technikach produkcji,
d) przetwarzanie lub unieszkodliwianie pozostałości w oddzielnych obiektach ochrony środowiska,
e) recykling oraz
f) zapobieganie degradacji krajobrazu i ekosystemów. Żródło