Для студентів з України - Dla studentów z Ukrainy


Продовження навчання українських студентів у польських університетах 
 • Джерело:
  1. https://kadry.infor.pl/kadry/inne/5440995,Student-z-Ukrainy-przyjecie-na-studia-stypendium.html
  2. https://www.mojestypendium.pl/blog/2022/03/08/stypendia-dla-osob-z-ukrainy/
 • Відповідно до Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом у цій країні, польські університети зможуть приймати громадян України та Польщі на навчання з метою продовження навчання, розпочатого в Україні.
 • Ці положення поширюються на осіб, які є студентами ВНЗ, що діють в Україні на час 24 лютого 2022 року.
 • Якщо Ви маєте статус біженця, користуєтесь тимчасовим або додатковим захистом на території Республіки Польща, маєте Карту поляка, є чоловіком/дружиною, родичем по висхідній або низхідній лінії громадянина Республіки Польща, який проживає на території РП – Ви звільняєтеся від плати за навчання на денній формі навчання польською мовою у державних ВНЗ, які знаходяться під наглядом Міністерства освіти і науки.
Kontynuacja nauki dla studentów z Ukrainy na polskich uczelniach 
 • Źródło:
  1. https://kadry.infor.pl/kadry/inne/5440995,Student-z-Ukrainy-przyjecie-na-studia-stypendium.html
  2. https://www.mojestypendium.pl/blog/2022/03/08/stypendia-dla-osob-z-ukrainy/
 • Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, polskie uczelnie będą mogły przyjmować na studia obywateli Ukrainy, a także obywateli polskich w celu kontynuacji przez nich kształcenia rozpoczętego w Ukrainie.
 • Przepisy te odnoszą się do osób będących 24 lutego 2022 r. studentami uczelni działającej w Ukrainie.
 • Jeśli masz status uchodźcy, korzystasz z ochrony czasowej lub uzupełniającej na terytorium RP, masz Kartę Polaka, jesteś małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP mieszkającego na terytorium RP – jesteś zwolniony z opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim w uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

  Документи, що підтверджують освіту та підтвердження досягнутих результатів навчання
  • Джерело: https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8378401,specustawa-ukrainska-oplaty-dla-obywateli-polskich-studiujacych-na-ukrainie.html
  • Польські університети зможуть приймати студентів у ситуації, коли вони не мають документів, що підтверджують їхню освіту на даний момент, оскільки український спеціальний закон також регулює такі питання.
  • Громадянин Польщі або громадянин України, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним, який на час 24 лютого 2022 року був студентом ВНЗ, що діє в Україні, і заявляє, що в цей день навчався на певному році. навчання за певним напрямом та рівнем навчання у ВНЗ, що діє в Україні та не мають документів, що підтверджують періоди навчання, складені іспити, заліки чи стажування, видані цим ВНЗ, можуть бути визнані відповідні періоди навчання шляхом перевірки результатів навчання.
  • Звіт про результати навчання:
   • Університет, в який студент подає документи на вступ, визначає правила перевірки самостійно - він зможе зобов'язати студента до компенсаціїї відмінностей в програмі (скласти конкретні іспити або пройти навчання).
  Dokumenty potwierdzające kształcenie oraz weryfikacja osiągniętych efektów kształcenia
  • Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8378401,specustawa-ukrainska-oplaty-dla-obywateli-polskich-studiujacych-na-ukrainie.html
  • Polskie uczelnie będą mogły przyjmować studentów w sytuacji kiedy nie będą oni dysponować dokumentami potwierdzającymi kształcenie odbywane dotychczas, ponieważ specustawa ukraińska reguluje też takie kwestie
  • Obywatelowi polskiemu albo obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy i którzy oświadczą, że w tym dniu studiowali na określonym roku studiów na danym kierunku i poziomie studiów w uczelni działającej na terytorium Ukrainy i nie dysponują dokumentami poświadczającymi okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydanymi przez tę uczelnię, mogą zostać uznane odpowiednie okresy tych studiów w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.
  • Oświadczenie o efektach kształcenia:
   • Uczelnia, w której student ubiega się o przyjęcie na studia, ustala zasady weryfikacji samodzielnie — będzie mogła zobowiązać studenta do uzupełnienia różnic programowych (do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych).

  Стипендія для людей зі статусом студента з України
  • Джерело:
   1. https://kadry.infor.pl/kadry/inne/5440995,Student-z-Ukrainy-przyjecie-na-studia-stypendium.html
   2. https://www.mojestypendium.pl/blog/2022/03/08/stypendia-dla-osob-z-ukrainy/
  • Студенти, зараховані до польських університетів на умовах, визначених спеціальним актом від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на цій території, мають ті самі права, що й інші студенти, тобто можуть подавати документи на стипендію, ректорську стипендію та стипендію для людей з інвалідністю.
  • Якщо у вас є статус біженця, ви отримуєте тимчасовий або додатковий захист на території Республіки Польща, у вас є Карта поляка, ви є дружиною громадянина Польщі, який проживає на території Республіки Польща, тоді Ви додатково можете подати заявку на соціальну стипендію та студентський кредит. Детальну інформацію про вимоги до отримання соціальної стипендії та необхідні документи завжди уточнює університет.
  • Інші стипендіальні програми:
   • Стипендіальна програма Teach For Poland - призначена для людей, які хочуть змін в освіті. Фундація хоче, щоб польські школи стали безпечним і дружнім місцем для дітей-біженців. Більше інформації про процес набору, програму, переваги та для кого ця програма можна знайти за посиланням: https://teachforpoland.org/dolacz-do-programu-teach-for-poland/
   • Стипендії Фонду «Праця нового тисячоліття» - фонд пропонує довгострокову програму матеріальної, духовної та психологічної допомоги до кінця навчання та «Канікули з посмішкою» у Вищих семінаріях у Варшаві, Радомі та Ополе. Детальніше: https://dzielo.pl/fundacja-dzielo-nowego-tysiaclecia-pomaga-ukraincom/
  Stypendium dla osób ze statusem studenta z Ukrainy
  • Źródło:
   1. https://kadry.infor.pl/kadry/inne/5440995,Student-z-Ukrainy-przyjecie-na-studia-stypendium.html
   2. https://www.mojestypendium.pl/blog/2022/03/08/stypendia-dla-osob-z-ukrainy/
  • Studentom przyjętym przez uczelnie polskie na zasadach określonych w specustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego przysługują takie same prawa jak pozostałym studentom – tzn. że mogą wnioskować o zapomogę, stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych.
  • Jeśli masz status uchodźcy korzystasz z ochrony czasowej lub uzupełniającej na terytorium RP, masz Kartę Polaka, jesteś małżonkiem obywatela RP mieszkającego na terytorium RP, dodatkowo możesz wnioskować o stypendium socjalne oraz kredyt studencki. Szczegółowe informacje o wymogach otrzymania stypendium socjalnego i niezbędnych dokumentach określa zawsze uczelnia.
  • Inne programy stypendialne:
   • Program stypendialny Teach For Poland - jest przeznaczony dla osób, chcących zmian w edukacji. Fundacja chce, żeby polskie szkoły stały się bezpiecznym i przyjaznym miejscem dla dzieci uchodźczych. Więcej informacji o procesie rekrutacji, programie, benefitach oraz dla kogo ten program, znajdziesz na stronie: https://teachforpoland.org/dolacz-do-programu-teach-for-poland/
   • Stypendia od Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia – fundacja oferuje długofalowy program pomocy materialnej, duchowej i psychologicznej trwający aż do zakończenia studiów oraz „Wakacje z uśmiechem” w Wyższych Seminariach Duchownych w Warszawie, Radomiu i Opolu. Więcej: https://dzielo.pl/fundacja-dzielo-nowego-tysiaclecia-pomaga-ukraincom/